Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 november 2018

Algemene beschouwingen D66 Programmabegroting 2019

D66 heeft gekozen voor een positief-kritische en constructieve oppositierol in de gemeenteraad, maar tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019 heeft fractievoorzitter Bert Kamphuis namens D66 felle kritiek geuit op de koers die het College van B&W heeft gekozen om in Sittard-Geleen tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. 

Tijdens de raadsvergadering van 13 en 14 november heeft D66 twee amendementen aangekondigd, die mede werden ingediend door de partijen CDA, PVV, Stadspartij en 50PLUS. Het eerste amendement was gericht op een alternatieve invulling van de bezuinigingen door een kaasschaaf van 3% toe te passen op producten en subsidies, in plaats van de 1% die het College van B&W had voorgesteld. Dit zou maar liefst € 1,5 miljoen ruimte opleveren en de pijn eerlijker verdelen, waardoor het niet noodzakelijk zou zijn om forse bezuinigingen door te voeren die onze inwoners en samenwerkingspartners hard raken (o.a de afschaffing van het mantelzorgcompliment en de verhoging van de OZB). Een tweede amendement riep het College van B&W op om zelf ook bij te dragen aan de bezuinigingen door te besparen op bestuurskosten (taakomvang wethouders en ondersteuning). Eerder was daarvoor een ombuiging van € 350.000 ingeboekt maar die kon volgens het College niet worden gerealiseerd “vanwege de omvang van het het College en de daaraan gekoppelde ondersteuning”.

D66 is van mening dat het College van B&W onder druk van de provinciale toezichthouder aan de noodrem heeft getrokken, nadat duidelijk werd dat eerdere pogingen om de begroting sluitend te krijgen niet konden rekenen op de instemming van de provincie. En omdat het College het maken van fundamentele keuzes heeft uitgesteld tot het voorjaar van 2019, moest nu in allerijl gezocht worden naar harde bezuinigingsmaatregelen, die volgens D66 onvoldoende zijn afgestemd met de betrokken instanties en samenwerkingspartners (bijvoorbeeld het intrekken van de bijdrage aan een ongelijkvloerse kruising bij de N276/Heerlenerweg, de halvering van de bijdrage aan de Economische Samenwerking Zuid-Limburg en het intrekken van de subsidie voor muziek- en dansonderwijs). D66 heeft consequent en al jarenlang gewezen op de noodzaak van het maken van fundamentele keuzes en het doorpakken op dossiers die maar niet van de grond komen, zoals de opschaling van sportaccommodaties en andere voorzieningen, en het steeds maar weer doorschuiven van moeilijke beslissingen.

Daarnaast heeft D66 kritiek op de chaotische wijze waarop deze begroting is totstandgekomen: het voortdurend fluctueren van de financiële  tekorten, de onduidelijkheid over de haalbaarheid van eerder opgelegde taakstellingen en de manier waarop het College meent te moeten omgaan met de eisen en criteria die met de provincie zijn afgesproken in het kader van preventief toezicht. De relatie met de provincie is hierdoor verslechterd. En juist die provincie zou volgens wethouder Meekels (financiën) via een bestuursakkoord als flappentap moeten fungeren om bovenlokale taken van Sittard-Geleen over te nemen.

Na een lange tweede vergaderdag (en -nacht) kon het D66-amendement over de bezuinigingen op de bestuurskosten rekenen op de steun van de voltallige oppositie. De coalitiepartijen stemden echter tegen, waardoor dit amendement werd verworpen. Het amendement over de kaasschaaf van 3% bleef na een lange schorsing overeind en diende samen met een motie van de coalitiepartijen als basis voor een compromis: een bijna raadsbreed ingediende motie waarin het College van B&W werd opgeroepen om bij de provincie te toetsen of deze bezuiniging geaccepteerd kan worden. Als dat zo is, kunnen enkele harde bezuinigingen teruggedraaid of verzacht worden.

Uiteindelijk heeft D66 niet ingestemd met de programmabegroting 2019 en de belastingmaatregelen.

Lees hier de volledige inbreng van D66 bij de Algemene beschouwingen 13 november 2018 .