Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Provincie handhaaft preventief toezicht in 2019

Donderdag 6 december heeft Gedeputeerde Ger Koopmans in zijn rol als provinciaal toezichthouder op de financiële huishouding van de gemeente Sittard-Geleen aangekondigd dat de begroting 2019 in technische zin zal worden goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten. Die begroting werd na een marathonvergadering op 14 november vastgesteld door de gemeenteraad.

De technische goedkeuring van de begroting door de toezichthouder betekent overigens niet dat het preventief toezicht in 2019 zal worden opgeheven. Integendeel; de provincie maakt zich nog steeds zorgen. Op de eerste plaats vanwege de historie; al vanaf 2012 heeft de provincie Sittard-Geleen gewezen op de noodzaak om keuzes te maken en om vooral door te pakken op het accommodatiebeleid. De provincie is bezorgd over het herhaaldelijk niet voldoen aan de gestelde criteria voor de begroting en het niet nakomen van gemaakte afspraken over het bereiken van een structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting.  Daarnaast meldde de toezichthouder dat de algemene reserve op een onacceptabel laag niveau is beland en dat die met voorrang op peil moet worden gebracht om eventuele nieuwe tegenvallers te kunnen opvangen.

Volgens de gedeputeerde is de provincie er nog niet van overtuigd dat de ombuigingsmaatregelen die de gemeenteraad heeft vastgesteld ook allemaal uitgevoerd kunnen worden. Met name op het gebied van vastgoed- en accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties) moeten nu concrete stappen gezet worden, inclusief nieuwe beheerplannen. En het is nog onduidelijk welke frictiekosten bepaalde bezuinigingen met zich meebrengen.

Tenslotte concludeerde gedeputeerde Koopmans dat inhoudelijke keuzes uitblijven en dat daarom forse bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd om toch een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren.

D66 onderschrijft de zorgpunten die door de provincie zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad en heeft de afgelopen jaren steeds gewezen op het belang van het maken van tijdige keuzes en het doorpakken op dossiers zoals vastgoed en accommodaties. In dat kader liet D66 tijdens het begrotingsdebat weten het onverantwoord te vinden om pas in het voorjaar van 2019 een fundamentele discussie te voeren over de keuzes die gemaakt moeten worden.