Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 augustus 2019

Kadernota inbreng D66

D66 dankt het college voor het verwerken van de aanvullingen die o.a. door onze fractie in de Ronde zijn gevraagd met betrekking tot Euregionale samenwerking en duurzame mobiliteit. De teksten die zijn toegevoegd via het erratum dat we hebben ontvangen kunnen wij dan ook goedkeuren.

In de Rondes van 20 en 27 juni hebben wij naast deze onderwerpen ook aandacht gevraagd voor de uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen D66-motie Right to Challenge. Omdat beantwoording van deze vraag niet mogelijk was voor de raadsvergadering vragen wij het College van B&W om de raad alsnog schriftelijk op de hoogte te stellen van de voortgang.

Hetzelfde geldt voor onze vraag over de stand van zaken bij de invoering van het deelfietssysteem van Nextbike. Wij hadden verwacht dat we die deelfietsen al dit voorjaar in de stad zouden zien. Wanneer horen we hierover meer?

In de Ronde is discussie gevoerd over de financiele risico’s bij de uitrol van Het Groene Net. Ook D66 maakt zich zorgen over de betaalbaarheid en de verdere uitrol van het Groene Net. Maar wij beschouwen het Groene Net als een belangrijke bijdrage aan de het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. D66 geeft het college in overweging om de regie voor dit grote project dat ook in andere gemeenten wordt uitgevoerd over te dragen aan de provincie, die ook de regie bij het Mijnwaterproject in Parkstad heeft overgenomen. Samen met Enexis kan de provincie dan ook hier de lead nemen zodat de risico’s voor Sittard-Geleen beperkt kunnen worden en wij geen last hebben van een pettenprobleem door zowel eigenaar als afnemer te zijn. Is het college bereid om hierover het gesprek met de provincie aan te gaan in het kader van de Regionale Energie Strategie?

Wat het klimaatakkoord betreft: D66 benadrukt nogmaals dat de doelstellingen niet bereikt worden door alleen in te zetten op Het Groene Net. Ook andere maatregelen zijn nodig. We moeten dus stevig blijven inzetten op zonne- en windenergie en ondersteuning van lokale energieinitiatieven. De suggesties van D66 en GroenLinks t.a.v. de infrastructuur voor laadpalen en fietsers, deelauto’s, en deelfietsen zijn zoals eerder gezegd al meegenomen in de Kadernota.

Dan nu een aantal kritische opmerkingen ten aanzien van de Kadernota:

De titel daarvan luidt “Samen bouwen op een nieuw fundament”. Dit suggereert dat met deze Kadernota een nieuw fundament voorligt voor de begroting 2020 en de jaren daarna.

D66 constateert echter dat dit nieuwe fundament eerder lijkt op drijfzand en daar kan heel moeilijk op gebouwd worden.

Buiten de financiële kaders, die grotendeels bepaald worden door het preventieve toezicht door de Provincie, staan er eigenlijk heel weinig echte kaders in deze kadernota en dat maakt het onmogelijk voor onze fractie om dit document als kaderstelling te accepteren.

Op de eerste plaats is er – meer dan een jaar na het aantreden van dit college – nog steeds geen concreet beeld van de manier waarop stakeholders samen met de gemeente de schouders eronder zouden kunnen zetten. En dat terwijl dit, ik citeer, een “voorwaarde is voor het slagen van deze kadernota”.

Er is veel tijd en energie gestoken in gesprekken met stakeholders maar op dit moment hebben die gesprekken nog niet geleid tot invulling van de samenwerking. Het is dus verre van duidelijk of dit iets oplevert.

Zoals gezegd, de Kadernota bevat weinig kaders maar vooral veel denkrichtingen en onzekerheden, bijvoorbeeld m.b.t. de invulling van het bestuursakkoord dat het college wil sluiten met de provincie. Er wordt door het college al geanticipeerd op zaken die in zo’n akkoord zouden moeten landen. Maar zekerheid daarover kan nog niet geboden worden.

We hebben in een brief van gedeputeerde Koopmans weliswaar gezien dat de provincie bereid is om tot een bestuursakkoord te komen maar we weten nog niet hoe het nieuwe college van GS Sittard-Geleen in financiële zin zal kunnen en willen helpen. Het enige dat wij weten is dat er nu gesprekken worden gevoerd en dat de inhoud van een te sluiten akkoord nog schimmig blijft tot oktober 2019 en nu dus nog geen kader kan bieden voor de raad. Een belangrijk gegeven daarbij lijkt de passage in het provinciale collegeakkoord waarin duidelijk staat dat de provincie geen taken overneemt van gemeenten. Wat gaat dit betekenen, o.a.  voor de noodzakelijke investeringen in mobiliteit en de ongelijkvloerse kruising N276-Heerlenerweg en de plannen om te komen tot een centrale zwemvoorziening en hopelijk ook een duurzame schaatsbaan?

Door die onzekerheid kunnen ook nu nog geen keuzes gemaakt worden over investeringen en liggen veel plannen op de plank of in de diepvries. Denk aan de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting. Hier is dus echt sprake van stilstand.

In dat licht bezien was het ook vreemd dat in de Kadernota een specifieke voorgenomen investering prominente aandacht kreeg terwijl in het raadsvoorstel gesproken wordt over een volledige heroverweging van het investeringsplan 2019-2013, dat in totaal 40mln euro bedraagt. Dit betrof bijlage 3 waarin de raad impliciet werd gevraagd om een volgende stap te zetten in de plannen voor onderwijs- en sportvoorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.

Gelukkig is die bijlage op verzoek van D66 en andere fracties verwijderd uit de Kadernota en is afgesproken dat de raad zich op een later moment separaat kan buigen over een raadsvoorstel waarin de resultaten van de onderzoeken in het kader van het voorbereidingskrediet worden gepresenteerd en waarbij ook de financiële en ruimtelijke implicaties van het voorkeursscenario en een alternatief worden toegelicht. Op die manier kan de raad tot een afgewogen oordeel komen over dit dossier.

Gezien de errata die op verzoek van de fracties van D66, GroenLinks en het CDA zijn nagestuurd, vraagt D66 tenslotte het college om een nieuwe, gewijzigde versie van de Kadernota op te stellen. Op basis van de huidige Kadernota kan D66 niet instemmen met het voorstel om akkoord te gaan met de Kadernota.