Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Vragen over de gemeentelijke regierol in de gesprekken tussen Horeca Markt Sittard en de ambulante handel

Geacht college,

Het zijn bijzondere tijden, daar kunnen we het over eens zijn. En bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Dat is ook goed merkbaar op de Markt in Sittard, waar terrassen noodgedwongen veel ruimtelijker zijn opgezet. Die ruimte is echter schaars en dan komt de politiek om de hoek: politiek is een kwestie van keuzes maken in schaarste. Leiderschap en regie van de Gemeente Sittard-Geleen zijn dan ook gewenst. Op 20 mei jl. hebben Stichting Horeca Markt Sittard, Koninklijke Horeca Sittard (afd. Sittard-Geleen) en het Centrum Management Sittard een voorstel gedaan met betrekking tot het marktplein en verplaatsing van de ambulante handel/weekmarkten. Helaas bestaat er vooralsnog geen consensus tussen de horeca en de ambulante handel en dreigt nu een impasse. Dat is jammer omdat dit plan óók in het belang van de ambulante handel kan zijn: een aantrekkelijke locatie, innovatie en veiligheid zijn daarbij belangrijke factoren.

Graag zouden wij zien dat uw college de regie neemt in de overleggen tussen de horeca en de ambulante handel. Als uitgangspunt zou daarbij onzes inziens moeten gelden dat niet de belangen van één specifieke groep belanghebbenden leidend moeten zijn, maar dat gezocht wordt naar gemeenschappelijke belangen en het algemeen belang van de gemeente. Leiden deze gesprekken niet tot consensus, dan is het wat ons betreft aan het gemeentebestuur om een oplossing te ‘forceren’. In dat licht hebben wij de volgende vragen voor uw college:

1. Waarom hebben eerdere gesprekken tussen Horeca Markt Sittard, Centrum Management Sittard en de ambulante handel volgens uw college nog niet tot consensus geleid? Zijn er van deze gesprekken gespreksverslagen gemaakt? Zo ja, is het college bereid om deze verslagen met de raad te delen?

  1. Wat is het inhoudelijke standpunt van het college aangaande de plannen van het Centrum Management Sittard en de Horeca Markt Sittard? Is uw college het met ons eens dat deze plannen het verdienen om serieus genomen te worden en navolging dienen te krijgen? Zo ja, waarom is dat nog niet gebeurd? Zo nee, waarom niet?
  2. In het verlengde van de vorige vraag: waarom heeft het college vooralsnog geen regierol in deze overleggen genomen? Is uw college het met ons eens dat meer sturing gewenst is en de uitkomst niet volledig afhankelijk mag zijn van de wil van ambulante handel of welke andere afzonderlijke belanghebbende partij dan ook? Zo ja, is het college dan bereid om een regierol te nemen en uiterlijk 1 juli een (proces)antwoord en eerste inhoudelijke reactie aan te dragen waarin zo veel mogelijk belanghebbenden zich kunnen herkennen? Zo nee, waarom niet?

Wij begrijpen dat de termijn kort is, maar wij verzoeken u om deze vragen uiterlijk op 1 juli te beantwoorden zodat wij mede op basis van uw antwoorden ons standpunt in het Coronadebat van 2 juli kunnen bepalen. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Eefje Joosten
Burgercommissielid VVD, in samenwerking met Jonathan Felix

Fractie DNA

Bert Kamphuis Fractievoorzitter D66