Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2020

Inbreng D66 raadsvergadering 8 oktober

In de raadsvergadering van 8 oktober stemde onze fractie in met het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen voor het windpark te Holtum-Noord. Tevens diende D66 een motie in die opriep om op bestuurlijk niveau in overleg te treden met Engie en daarbij het eigen risico voor indieners van planschadeclaims te beperken tot een maximum van 2 procent. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 

 

De volledige inbreng van D66 kunt u hieronder teruglezen en de motie via de link: motie 01 D66 planschade_v2

 

Voorzitter,

Laten we vooraf helder zijn: voor de D66-fractie is en blijft het belang van het behalen van de klimaatdoelstellingen van cruciaal belang. Daarbij kijken ook wij heel nadrukkelijk naar wind- en zonne-energie. Ook Sittard-Geleen zal haar aandeel moeten leveren en ook met het nodige tempo om de doelstellingen in 2030 te kunnen behalen.

Nadat de raad in mei akkoord is gegaan met de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor dit Windpark en daarmee de weg leek te zijn vrijgemaakt voor het nu voorliggende raadsvoorstel, is er het nodige gebeurd waardoor dit een van de moeilijkste dossiers is geworden waarover wij dit jaar spreken. Een zwaarbeladen dossier als gevolg van een voortdurend en hardnekkig welles-nietes spel tussen enerzijds het college van B&W en Engie en anderzijds belanghebbende partijen zoals omwonenden, de actiegroep BLOW-HN en het bedrijf Katoen Natie dat bij herhaling aangeeft ernstig te worden beperkt in de bedrijfsvoering.

Naast economische schade wordt door belanghebbenden ook gevreesd voor geluidsoverlast, o.a. als gevolg van laagfrequent geluid, slagschaduw van de draaiende wieken en schade aan fauna. Ook werd geklaagd over het communicatie- en inspraakproces, ondanks de grote en ook door ons gewaardeerde inspanningen die de wethouder op dit gebied heeft geleverd. Dit heeft geleid tot maar liefst 100 zienswijzen en de juridische trajecten zullen ongetwijfeld gaan zorgen voor een enorme vertraging van het proces.

Inmiddels zijn ook elders in het land kritische geluiden te horen en is recent ook duidelijk geworden dat de in Venlo geplaatste turbines storingen op de radar veroorzaken. Is dit bekend bij de wethouder en ziet zij dergelijke risico’s ook hier, dichtbij Maastricht-Aachen Airport?

Gesterkt door het rapport van Royal Haskoning en de reacties van de RUD bezweert de portefeuillehouder echter dat alles binnen wettelijke normen valt en dat de gestelde eisen m.b.t. geluid zelfs strenger zijn dan die wettelijke norm. En ook blijft zij bij haar standpunt dat Katoen Natie voldoende mogelijkheden behoudt om de activiteiten in Holtum-Noord uit te breiden.

Feit blijft dat de drie geplande turbines relatief dicht bij de bebouwing zijn gepland, waardoor het draagvlak vanuit de omgeving ontbreekt. Omdat het Provinciaal Omgevingsplan Limburg slechts ruimte biedt voor drie voorkeurslocaties voor de opwekking van windenergie, waaronder grote industrieterreinen, kwam voor Sittard-Geleen uiteindelijk slechts een locatie in aanmerking en dat is Holtum-Noord. Ook de concept RES Zuid-Limburg houdt vast aan dit gegeven, waardoor de discussie over alternatieve locaties, zoals in het open landschap bij voorbaat is gesmoord. D66 vindt dit erg jammer omdat plaatsing van windturbines in open landschap ongetwijfeld zou kunnen rekenen op meer draagvlak.

Maar dat is blijkbaar niet mogelijk en daarom worden we nu beperkt tot één enkele locatie. En als wij als raad geen Verklaring van geen bedenkingen afgeven, zal de Provincie niet schromen om de regie over te nemen en te kiezen voor een Provinciaal Inpassingsplan.

Voorzitter, niet meedoen met de energietransitie is voor D66 geen optie. Wat we nu nog kunnen doen, is de schade voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Daarom worden er door verschillende partijen vanavond moties en een amendement ingediend. Ook D66 dient, mede gezien het moeizaam verlopen proces, samen met andere partijen een motie in om in ieder geval de drempel voor indieners van een planschadeclaim te beperken.