Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 november 2020

Afspraken niet nagekomen; D66 stemt tegen begroting 2021

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 11 en 12 november 2020 tegen de programmabegroting 2021  en de voorstellen voor belastingmaatregelen gestemd. Voor fractievoorzitter Bert Kamphuis was het namens de D66-fractie niet acceptabel dat het college van B&W, gesteund door de coalitiepartijen, zich niet heeft gehouden aan de in 2019 raadsbreed gemaakte afspraken om de lasten voor onze inwoners en bedrijven te verlagen zodra er weer financiële ruimte zou zijn. Die ruimte is er nu, na een periode van pijnlijke bezuinigingen. Maar het college van B&W koos ervoor om maar liefst 75 miljoen investeringsruimte op te voeren, gedekt door opnieuw een forse verhoging van de OZB. Een door D66 ingediend amendement om die verhoging te beperkten kreeg helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad

Daarnaast twijfelt D66 aan de hardheid en het realiteitsgehalte van bedragen die in de begroting zijn opgenomen voor uitwerking van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de provincie, de financiële doorwerking van de nog vast te stellen Toekomstvisie en de effecten van de coronacrisis.

Voldoende redenen om tegen het voorstel van het college te stemmen.

D66 was wel blij met de plannen om nu eindelijk stappen te zetten om de Euregionale samenwerking met onze Belgische en Duitse buren te versterken. Hopelijk blijft het niet bij goede voornemens en mooie woorden maar volgt er nu concrete actie. Om een impuls te geven aan de samenwerking met onze buurgemeente Selfkant (D), heeft D66 samen met het CDA een motie ingediend om aansluiting van Sittard=Geleen te zoeken bij de Euregio Rijn-Maas Noord, naast het al bestaande lidmaatschap van de Euregio Maas-Rijn.

 

Klik op deze link Algemene beschouwingen november 2020 voor de volledige tekst van de inbreng van de D66-fractie .