Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Inbreng D66 Raadsvergadering 15 & 16 December 2020 

In dit artikel kunt u per thema kijken naar de inbreng van D66 die raadsleden Bert Kamphuis en Jocelyn Engelhart hebben geleverd tijdens de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces. Thema’s zoals het verbod op carbidschieten, de hernieuwbouw van Glanerbrook en de wijzigingen van de gemeentelijke belastingmaatregelen werden besproken. Per onderwerp is een beknopte samenvatting te lezen. 

 

Verbod op carbidschieten en handhaving

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2020 heeft de D66-fractie ingestemd met een voorstel tot wijziging van de APV in verband met een verbod op carbidschieten, ter aanvulling op het al uitgevaardigde vuurwerkverbod. Daarbij heeft D66 de burgemeester gevraagd om te zorgen voor een actieve en intensieve handhaving, mede gezien het feit dat er ook nu al sprake is van vuurwerkoverlast is in diverse wijken.

 

Wijziging belastingmaatregelen en legesverordening

D66 heeft ingestemd met een wijziging van de belastingmaatregelen 2021 en de legesverordening 2020. De wijziging van de eerder vastgestelde belastingen resulteert in een minder sterke stijging van de woonlasten dan we hadden voorzien na de vaststelling van de begroting 2021. En dat is positief nieuws voor onze inwoners. Ook de tegemoetkoming die wordt geboden aan horecaondernemers door geen leges te heffen op terrasoverkappingen hebben wij gesteund.

Ten aanzien van de parkeertarieven zijn wij akkoord gegaan met een verlenging van het huidige parkeerregime (met kleine aanpassingen die ook op draagvlak van ondernemers kunnen rekenen) in het centrum van Geleen. Pas bij de discussie over de Toekomstvisie 2030 wordt meer duidelijkheid verwacht over de structurele oplossing voor het centrum van Geleen. D66 is van mening dat die structurele oplossing ook nu al mogelijk was en daarom hebben we samen met het CDA een motie voorbereid, die uiteindelijk niet in stemming is gebracht.  Gezien de specifieke functie van het centrum van Geleen is er volgens ons alle reden om daar lagere tarieven te hanteren dan in het centrum van Sittard. Wat ons betreft, hoeven we dus niet te wachten op de Toekomstvisie 2030. D66 vindt het hoog tijd dat er snel duidelijkheid komt voor de bezoekers van het centrum van Geleen en de ondernemers die al heel lang vragen om een structurele oplossing.

 

Vierde programmarapportage 2020

De D66-fractie heeft met instemming kennisgenomen van de vierde programmarapportage en de daarbij behorende beslispunten. Deze rapportage laat opnieuw een positief resultaat zien en dat is na alle onheilstijdingen van de afgelopen jaren een opsteker.

Wel heeft fractievoorzitter Bert Kamphuis vragen gesteld aan wethouder Raven over de intercityverbinding Eindhoven – Heerlen – Aken waarover dit voorjaar een besluit verwacht wordt. D66 onderstreept het belang van deze snelle grensoverschrijdende verbinding en wil daarbij de garantie dat deze intercity ook stopt op het station van Sittard, een belangrijk knooppunt van spoorlijnen. Dit mede vanwege de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, de campussen en de aansluiting op de hogesnelheidslijnen die vanuit Aken vertrekken. Desgevraagd liet de wethouder weten dat beide kandidaten die deze snelle verbindingen willen uitvoeren (Arriva en de NS) hebben bevestigd dat Sittard een halte zal worden. Vanwege die bevestiging achtte D66 het niet nodig om hierover een motie in te dienen, die we achter de hand hadden gehouden.

Daarnaast heeft D66 zich aangesloten bij vragen van GroenLinks over de vertraging bij het in kaart brengen van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, iets waar de gemeenteraad al meerdere keren om heeft gevraagd.

 

Uitwerkingsplan duurzame accommodaties

Dit raadsvoorstel over een beladen dossier is na intensieve discussies in de rondes van 2 en 9 december alsnog aangepast door het college van B&W. Het oorspronkelijke voorstel werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad (met uitzondering van GroenLinks) niet behandelrijp geacht. Gezien het grote aantal vragen en onduidelijkheden kon er nu nog geen besluit genomen worden over welke accommodaties behouden zouden worden en welke afgestoten zouden moeten worden.

Diverse insprekers en brievenschrijvers (zoals de Lions, tennisverenigingen, de harmonie St. Joseph en anderen) lieten weten dat zij door het college niet of onvoldoende waren betrokken bij de totstandkoming van het accommodatiebeleid. Daarnaast waren er nog tal van vragen over het overzicht van accommodaties dat als bijlage bij het raadsvoorstel was gevoegd. D66 was uitermate kritisch over de onduidelijkheid over de maatschappelijke en financiële gevolgen van de door het college gepresenteerde scenario’s.

Omdat wethouder Geilen op zijn vingers kon natellen dat het oorspronkelijke raadsvoorstel het niet zou gaan halen, heeft het college er uiteindelijk een procesvoorstel van gemaakt, waarin de toezegging is gedaan om met alle betrokken partijen, inclusief de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de accommodaties, het gesprek aan te gaan over de uitwerking van de eerder vastgestelde kaders en de gemeenteraad daarbij te betrekken en in fases besluiten te laten nemen.

Omdat het gewijzigde raadsvoorstel ruimte biedt voor een meer zorgvuldige uitwerking van het accommodatiebeleid heeft de D66-fractie kunnen instemmen.

 

Vernieuwbouw centrale zwem- en sportvoorziening Glanerbrook

D66 heeft ingestemd met dit raadsvoorstel, dat een logische consequentie is van het raadsbesluit van 2017 waarin werd vastgelegd dat er in de gemeente Sittard-Geleen één centrale zwemvoorziening zou komen bij Glanerbrook. D66 benadrukte dat het complex, gezien de slechte onderhoudstoestand, zo snel mogelijk moet worden opgeknapt. De huidige faciliteiten zijn niet meer van deze tijd en bepaald geen visitekaartje voor onze gemeente. Eindelijk kan met dit raadsvoorstel een duidelijke keuze worden gerealiseerd.

D66-raadslid Jocelyn Engelhart constateerde verheugd dat het 50-meter wedstrijdbad kan worden gerealiseerd binnen het voorziene budget en dat ook de 400-meter schaatsbaan en de wielerbaan kunnen worden gehandhaafd, zelfs met een overkapping en met een duurzame energievoorziening door middel van zonnepanelen.

Het CDA en Groen Links dienden een motie in waarin het college werd gevraagd om de raad via een second opinion te informeren over de kostenontwikkeling naar aanleiding van het programma van eisen van de sportverenigingen en de inspanningen van het college om externe financieringsbronnen aan te boren, bijvoorbeeld in de vorm van provinciale cofinanciering van de bovenlokale voorzieningen bij Glanerbrook. Omdat D66 die cofinanciering ook in 2017 heel belangrijk vond, hebben we deze motie mee ingediend.

Het voorstel werd met een ruime meerderheid van 35 stemmen voor en 2 tegen (PvdA) aangenomen.