Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

Art. 43 vragen beperking risico voor indieners planschadeclaims inzake VVGB windpark Holtum-Noord

Voor D66 is het behalen van de klimaatdoelstellingen van cruciaal belang. Daarbij kijken wij ook nadrukkelijk naar wind- en zonne-energie. Ook onze gemeente zal daarbij haar aandeel moeten leveren om de doelstellingen in 2030 te kunnen halen.

 

De gemeenteraad, inclusief de fractie van D66, heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen mei ingestemd met de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Sindsdien is er veel gebeurd en was er sprake van een voortdurend en hardnekkig welles-nietes spel tussen enerzijds het college van B&W en Engie en anderzijds belanghebbende partijen zoals omwonenden, de actiegroep BLOW-HN en het bedrijf Katoen Natie.

 

Op de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen zijn maar liefst 100 zienswijzen binnen gekomen en om die reden diende de raad in de vergadering van oktober jongstleden een besluit te nemen over de definitieve VVGB. Bij die besluitvorming werd ook de inhoud van de zienswijzen meegenomen.

 

De fractie van D66 heeft in de raadsvergadering van afgelopen oktober het communicatie- en informatieproces aan de orde gesteld, alsmede de kritische vragen en ervaringen uit andere delen van het land. Na lang wikken en wegen heeft de fractie van D66 uiteindelijk ingestemd met de definitieve Verklaring van geen bedenkingen omdat niet meedoen met de energietransitie voor D66 geen optie is.

Wij hebben echter, middels een motie, wel geprobeerd om wat te doen aan het planschaderisico voor indieners van een claim. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat namelijk dat tenminste 2% van de geleden schade voor rekening komt van de indiener van een claim, maar dat kan dus ook hoger uitvallen.

Voor de fractie van D66 is dat, mede vanwege het moeizaam verlopen voortraject, ongewenst. In de motie werd aan het college verzocht om op bestuurlijk niveau met de initiatiefnemer in overleg te gaan om ervoor te zorgen dat het planschaderisico voor indieners van een claim wordt beperkt tot het wettelijke minimum van 2%.

 

Deze motie is unaniem aangenomen en ondertussen zijn we al weer twee maanden verder. De voorbereidingen voor de omgevingsvergunning zijn in volle gang en om die reden hebben wij artikel 43 vragen ingediend om van het college te horen wat de stand van zaken is m.b.t. de uitvoering van onze motie en het beperken van het planschaderisico voor onze inwoners en organisaties.

 

Wij zijn benieuwd naar de beantwoording door het college.