Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 maart 2021

Proces D66 Motie Dag- en Nachtopvang

Op 14 november 2019 is een motie van D66 aangenomen om de mogelijkheden voor een dag- en nacht opvang voor jongeren te onderzoeken binnen de gemeente Sittard-Geleen en/of de Westelijke Mijnstreek. Deze motie is unaniem aangenomen en de wethouder had beloofd om voor de zomer de resultaten van dat onderzoek terug te koppelen. Omdat een reactie uit bleef en wij de voortgang wel wilden bewaken, heeft de fractie van D66 in oktober 2020 opnieuw vragen gesteld aan het College van B&W over voortgang en uitwerking van de motie.

 

Uit de antwoorden van het College is gebleken dat men in 2020 reeds is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een dag- en nachtopvang voor jongeren. Op het moment is de gemeente Maastricht (de centrumgemeente binnen de regio) verantwoordelijk voor de realisatie van de dag- en nachtopvang van jongeren. In samenwerking met Maastricht, is de gemeente Sittard-Geleen nu in overleg over de financiële middelen voor het eventueel realiseren van de betreffende dag- en nachtopvang. Er wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden om de middelen te verdelen, zoals dat ook het geval is bij de maatschappelijke opvang voor volwassenen”. Gezien langlopende afspraken tussen de gemeente Maastricht en betreffende zorgaanbieders, is het nog niet mogelijk om op korte termijn zelfstandig uitvoering te geven aan een opvang voor jongeren in de Westelijke Mijnstreek” zo stelde het College.

In december 2020 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van de maatschappelijke opvang. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er al concreet kan worden aangegeven op welke termijn een dergelijke voorziening binnen de Westelijke Mijnstreek kan starten. Echter, is er wel door de overheid een budget van 200 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de centrumgemeenten, in ons geval is dit Maastricht. Tevens kunnen jongeren op dit moment wel al gebruik maken van een andere beschikbare voorziening rondom de regio Maastricht-Heuvelland. Toch is het voor D66 van belang dat op korte termijn ook een voorziening wordt gerealiseerd binnen de eigen regio.

Om dak- en thuisloze jongeren die geen gebruik willen maken van de dag- en nachtopvang in de regio Maastricht-Heuvelland in beeld te krijgen en te behouden zal inloopvoorziening In2yourplace een incidentele subsidie ontvangen. Deze inloopvoorziening biedt ondersteuning aan (dak- en thuisloze) jongeren. Door middel van deze voorziening krijgen we tussentijds zicht op de doelgroep en kan daarmee effectief worden gewerkt aan een dag- en nachtopvang voor jongeren in onze eigen regio.

Raadslid Engelhart heeft zich verdiept in de bestaande mogelijkheden om jongeren op te vangen en daarnaast heeft ze een aantal hoopgevende gesprekken gevoerd met de wethouder en ambtenaren. Hoewel er nog geen adequate opvang in de Westelijke Mijnstreek is, zien we dat er inspanningen worden geleverd om dit te realiseren. We wachten dus nog even af en houden zeker de voortgang in de gaten.