Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 april 2021

Inbreng D66 Het Groene Net

’Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie was er nu eigenlijk verantwoordelijk in gemeenteland?’’ Dat waren de woorden van Raadslid Jocelyn Engelhart naar aanleiding van het uiterst kritische rapport van Bureau Berenschot over het onderzoek naar de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van Het Groene Net (HGN).

 

Eerder deze week werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de bevindingen en aanbevelingen uit het vernietigende rapport van Berenschot; ook werd gevraagd in te stemmen met een outline voor een plan van aanpak voor de toekomst van het warmtenet. De D66-fractie constateerde tijdens de Ronde dat het College ervan uitgaat dat de Raad zich enkel richt op de toekomst, zodat we verder kunnen zonder kritisch in de achteruitkijkspiegel te kijken. En hoewel D66 zich profileert als een partij die graag vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar onze toekomst kijkt, is het nu ook van belang dat er geleerd wordt van de tekortkomingen en de ernstige fouten die in het verleden in dit dossier zijn gemaakt. Een kritische reflectie hierop is belangrijk voor de toekomst van HGN en van Sittard-Geleen. Zeker gezien de ernst van de materie is het wat D66 betreft essentieel om nu eerst die achteruitkijkspiegel te gaan gebruiken.

 

D66 heeft met ongeloof en grote verbazing het onderzoeksrapport van Berenschot gelezen. Het rapport constateert o.a. dat de gemeenteraad in de loop van het proces onvoldoende is geïnformeerd over de inhoudelijke realisatie van HGN en de financiële aspecten. Daar waar de raad normaal gesproken in vertrouwen een mandaat aan het College verstrekt op basis van correcte en volledige informatie, lijkt er nu nadrukkelijk sprake te zijn van een vertrouwensbreuk tussen het College en de Raad omdat in dit dossier geen volledige en zelfs onjuiste informatie is verstrekt. Bovendien werden – na lang aandringen van diverse fracties – pas op een extreem laat moment alsnog een groot aantal documenten ter inzage gelegd; voor menig raadslid met een full-time baan amper te verwerken, vlak voor een vergadering. Maar de vetrouwensvraag gaat nog verder dan dit. De D66-fractie vraagt zich nu ook af in welke andere grote projecten en dossiers er nog meer sprake is geweest van het onzorgvuldig en onvoldoende verstrekken van informatie en waarop de Raad in het verleden besluitvorming heeft gebaseerd.  ‘’Hoe kan een raadslid de juiste invulling geven aan zijn of haar kaderstellende en controlerende taken, als hij of zij niet over alle relevante informatie beschikt? In dit dossier betrof het informatie die essentiële aanknopingspunten bevatte en reden was voor een stevige inhoudelijke discussie met de betrokken portefeuillehouders’’ zo stelde raadslid Engelhart.

 

Daarop inhakend, lijkt de discussie steeds maar weer te gaan over de bestuurscultuur, die de Raad in gezamenlijkheid zo graag wil veranderen. “Maar zodra er een kritisch rapport ter sprake komt over een incorrecte handelwijze van het College, dan worden vragen naar het afleggen van verantwoording hierover door de coalitiepartijen gezien als een kruisverhoor”. Raadslid Engelhart voegde daaraan toe dat zij bij de afsluiting van de eerste termijn van de discussie afgelopen donderdag niets anders dan teleurstelling kon uitspreken richting een groot aantal collega-raadsleden. ‘’Willen doorvergaderen na middernacht op basis van machtsverhoudingen in de Raad, de oppositie geen ruimte bieden voor kritische vragen, om van het volledig ontbreken van dualisme nog maar te zwijgen. Wanneer de enige insteek van raadsleden is om het voor een College op te nemen en gemaakte fouten te bagatelliseren, dan slaan we toch echt de plank mis. Het moet niet gekker worden’’, aldus Engelhart.

 

Terugkomend op Het Groene Net, kijkt D66 kijkt uiteraard graag naar de toekomst. Wij staan ook voor een bredere blik dan alleen dit specifieke, moeilijke dossier. Het gaat voor D66 ook niet over een go of no go inzake HGN; hierin is D66 altijd heel duidelijk geweest. Het Groene Net is al gestart en dat steunt D66 ook, zeker omdat dit warmtenet bijdraagt aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Maar we kunnen er niet aan voorbij gaan dat de informatie die door het College is verstrekt onvolledig en onjuist is geweest en daar gaat nu de discussie over. Verantwoording door het College aan de gemeenteraad is op zijn plaats. “Waarom is dit proces gelopen zoals het gelopen is, waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt of juist niet gemaakt? Waarom is de Raad niet of onjuist geïnformeerd en wie is of zijn daarvoor verantwoordelijk? Juist door kritisch naar dit hele proces te kijken, in de achteruitkijkspiegel, kunnen we dergelijke ontoelaatbare blunders in de toekomst voorkomen en kan er weer met schone lei aan herstel van het vertrouwen worden gewerkt. Dat vertrouwen, dat in de afgelopen periode flink is geschonden, is van essentieel belang voor het draagvlak voor HGN en voor een transparantere bestuurscultuur in onze gemeente, ook in de toekomst”.