Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 november 2021

Inbreng D66 Algemene Beschouwingen 2022

INBRENG D66 ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING 2022

 

Op de eerste plaats namens D66 complimenten aan het adres van het College van B&W en de ambtenaren voor de duidelijke P&C-stukken en de positieve cijfers maar ook voor het voortraject, waarbij de raad in de gelegenheid is gesteld om mee te denken over de keuzes die gemaakt moesten worden. Wat D66 betreft, wordt de proactieve betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van toekomstige begrotingen nog verder vergroot. We horen graag of het College hiertoe bereid is.

 

Waarom is het voor ons zo belangrijk dat de raad betrokken is in het voortraject?

Bijvoorbeeld omdat het door de extra middelen die het Rijk heeft aangekondigd voor de jeugdzorg, erg verleidelijk was voor het College om in de aanloop naar de verkiezingen allerlei wensen te vervullen, en we daarmee het risico zouden lopen dat beloften aan onze inwoners niet werden nagekomen. Er lag immers een raadsbrede wens op tafel om de eerder genomen, toen noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen, geheel of gedeeltelijk terug te draaien, zodra dat mogelijk zou zijn. De D66-fractie is dan ook blij dat dit nu is gelukt voor de OZB voor inwoners en de hondenbelasting. De eerder aangekondigde verhoging van de OZB wordt in 2022 en 2023 niet doorgevoerd en de hondenbelasting wordt gefaseerd verlaagd tot een kostendekkend niveau. Weliswaar gaat het bij de OZB om een incidentele maatregel maar D66 vertrouwt erop dat het College zich zal inzetten voor een structurele oplossing; daarbij kan het College uiteraard op onze steun rekenen. Wij stemmen dan ook in met deze voorstellen. Ook met het fonds voor het mkb in onze gemeente.

 

Daarnaast wordt een vouchersysteem voorgesteld om inwoners te stimuleren om hun afval gratis weg te brengen naar de milieuparken. Op zich is er niets mis met een dergelijke lastenverlichting voor onze inwoners. Maar de D66-fractie is er nog niet 100% van overtuigd dat dit systeem ook echt zal leiden tot minder afvaldumpingen in de openbare ruimte. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van het College op het amendement dat GroenLinks bij dit onderwerp indient.

 

Onze fractie kan ook instemmen met het reserveren van middelen voor de uitvoering van plannen uit de Toekomstvisie 2030. Het is goed dat de inzet van deze middelen nog niet is dichtgetimmerd en dat er ruimte is voor initiatieven uit de samenleving. D66 vindt het prima dat t.z.t. concrete voorstellen voor investeringen en nieuw beleid worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad, die daardoor ook de nodige speelruimte krijgt.

 

Resumerend kijken we nu in grote lijnen met een positieve blik naar de Programmabegroting. Hetzelfde geldt overigens voor de 3e Programmarapportage 2021, waarmee we kunnen instemmen.

 

Zoals altijd, kiest de D66-fractie ook bij deze beschouwingen weer voor een opbouwende, positief-kritische insteek. Kritisch zijn we nog ten aanzien van de volgende punten die onzes inziens nog meer aandacht verdienen in de komende periode:

 

Op de eerste plaats geldt dat ten aanzien van het duurzaamheidsbeleid. Dat is wat D66 betreft het allergrootste en belangrijkste project voor de komende raadsperiode en we zien graag dat dit ook als zodanig wordt opgepakt. Er mogen, nee moeten, wat ons betreft de komende jaren nog meer stappen gezet worden. Wij vragen het College om niet alleen te focussen op de verdere uitbouw van een financieel risicovol warmtenet, dat gevoed wordt met de restwarmte van fossiele brandstoffen. Omdat lang niet alle wijken en kernen van onze gemeente aangesloten kunnen worden op Het Groene Net, vinden wij het belangrijk dat voor de energietransitie meer inspanningen worden geleverd om woningen en bedrijven van het gas te krijgen. Wij zien nog te weinig concrete plannen van het College voor een grootschalige inzet op alternatieven zoals warmtepompen, energiebesparing, woningisolatie, zonnepanelen op daken van scholen, bedrijven en instellingen en de mogelijke inzet van waterstof in de toekomst. We komen daar nog op terug bij de bespreking van de Transitievisie Warmte in december.

 

Omdat inwoners zich terecht zorgen maken over de financiële gevolgen van de energietransitie, moet blijvend aandacht worden besteed aan een goede communicatie, stimulering van maatregelen en het creëren van draagvlak. D66 is, net als andere fracties, erg bezorgd over het probleem van de energiearmoede. Gelukkig heeft onze gedeputeerde Maarten van Gaans onlangs toegezegd dat de Provincie Limburg een onderzoek gaat  uitvoeren om de omvang van dit probleem in kaart te brengen, zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden.

 

Vorig jaar heeft D66 heeft via schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor het achterblijven van een goede infrastructuur van laadpalen voor elektrische auto’s in onze gemeente. Het College gaf toen aan dat het de ambitie had om in twee fases ruim 200 laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte. Maar we zien nog weinig resultaat in relatie tot de steeds snellere toename van het aantal elektrische auto’s. Ook in parkeergarages in de centra zijn nog steeds veel te weinig laadpunten beschikbaar voor bewoners van appartementen en bezoekers.

Kan het College ons informeren over de voortgang? Wanneer kunnen wij de resultaten tegemoetzien van de eerder vermelde gefaseerde aanpak? Kan de portefeuillehouder hierover al iets meer zeggen? Afhankelijk van de reactie, overwegen wij hierover in tweede termijn een motie in te dienen.

 

D66 zou graag zien dat het College zich extra inspant voor de vergroening van onze woonwijken maar ook de centra. Projecten zoals het Stadslab initiatief Groene Gevels en andere initiatieven om de openbare ruimte te vergroenen moeten worden gestimuleerd en zo snel mogelijk worden uitgevoerd, mede in het belang van klimaatadaptatie. Daarbij hoort wat ons betreft ook het creëren van meer schaduwplekken en water in het centrum van Sittard. In dit kader attenderen wij het College graag op een motie die bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten is ingediend door D66-statenlid Jenneskens. Met deze, door de Staten aangenomen, motie wordt een subsidieregeling gecreëerd voor Groene Schoolpleinen. We vragen de portefeuillehouder onderwijs en duurzaamheid of zij bereid is om schoolbesturen hierover proactief te informeren en zo scholen in onze gemeente te stimuleren om gebruik te maken van deze interessante subsidieregeling.

 

Op het gebied van mobiliteit dringt D66 opnieuw aan op voortgang. We zijn heel tevreden over de recente inspanningen van het College om de verkeersveiligheid bij scholen te verbeteren maar wachten tegelijkertijd al jaren op oplossing voor het vrachtwagenparkeren en het knooppunt N276/Heerlenerweg, maar ook de modernisering van de verkeerslichten en een vrijliggend fietspad tussen Born en Limbricht. We kijken dus reikhalzend uit naar de aangekondigde Gebiedsverkenning Mobiliteit Westelijke Mijnstreek en het daaraan gekoppelde actieplan. We hopen dat daarin voldoende aandacht uitgaat naar voor D66 belangrijke zaken zoals meer ruimte voor fietsverkeer en het openbaar vervoer. We hopen dat het College zich blijft inspannen voor een opwaardering van het stationsgebied in Sittard en de lobby voor grensoverschrijdend openbaar vervoer, gericht op een intercityverbinding tussen Eindhoven en Aken en een busverbinding tussen Sittard en Hasselt. We horen graag of het College zich hiervoor wil blijven inzetten. Hetzelfde geldt voor de snelle invoering van het deelfietssysteem, dat al sinds 2017 in de steigers staat en hopelijk 5 jaar later eindelijk kan landen in Sittard-Geleen.

 

D66 maakt zich ook zorgen over het uitblijven van duidelijkheid over het bestuurlijk afsprakenkader met de Provincie. De raad weet nog steeds niet welke projecten via het Bak kunnen worden uitgevoerd en ook niet of de daarvoor geoormerkte middelen voldoende zijn voor gemeentelijke cofinanciering. Ook in de Ronde kon de portefeuillehouder hierover nog geen duidelijkheid verschaffen. Wanneer kunnen wij die duidelijkheid wel krijgen?

 

D66 verwacht veel van de inzet van het College voor verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking met onze directe buren en steden zoals Aken, Genk en Hasselt. Hopelijk wordt ons verzoek om toegelaten te worden tot de Euregio Rijn-Maas Noord eind dit jaar gehonoreerd en kunnen we – aanvullend aan onze inzet in de Euregio Maas-Rijn en het MAHLL-stedennetwerk – eindelijk de vruchten gaan plukken van onze geografische ligging. We vertrouwen erop dat het College zich onder aanvoering van onze burgemeester zal blijven inzetten voor de bevordering van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, arbeidsmarkt, toerisme, cultuur, sport, onderwijs en veiligheid, naast de al eerdergenoemde grensoverschrijdende OV-verbindingen.

 

En dan vragen wij aandacht voor het sociaal domein. Twee door D66 ingediende en door de raad aangenomen moties wachten nu al een hele tijd op uitvoering door het College. Ten eerste de motie over opvang van jongeren, die in 2019 is aangenomen. We hebben daarbij uiteraard begrip voor de uitleg van de portefeuillehouder, die verwees naar de lopende afspraken met centrumgemeente Maastricht maar we willen wel de druk op de ketel houden.

 

Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de – al in 2015 aangenomen – D66-motie Right to Challenge, oftewel het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen. Naar aanleiding van de beantwoording van onze technische vraag hierover, houden we hier ook de vinger aan de pols en volgen nieuwe stappen die in dit kader worden gezet met belangstelling.

 

Tenslotte nog dit:

Helaas wordt onze regio momenteel opnieuw geconfronteerd met een besmettingsgolf veroorzaakt door het COVID-19 virus met opnieuw extra druk op de zorg. De wachtlijsten voor passende hulp, bijvoorbeeld via de Wmo en jeugdzorg, worden steeds langer en ook financieel zal dit ongetwijfeld effecten hebben. Kan het College aangeven of in deze begroting voldoende rekening is gehouden met zo’n nieuwe coronagolf?

In dit kader vraagt D66 ook aandacht voor toenemende eenzaamheid onder jongeren en ouderen. We verwachten dat kwetsbare doelgroepen de komende tijd meer steun zullen vragen bij de gemeente. We hopen dat hier proactief en ruimhartig mee wordt omgegaan.

Een suggestie van D66: schakel hierbij ook vrijwilligersorganisaties in; ook zij kunnen een belangrijke rol kunnen spelen bij ondersteuning van hen die hulp nodig hebben.

 

We horen graag de reacties van het College op onze vragen en de aangekondigde moties en amendementen en zullen daarna een definitief standpunt innemen bij de voorliggende raadsvoorstellen, de amendementen en de moties.

 

Voorzitter, tot zover in eerste termijn.